Category Archives: Voorzitter

Home »  Voorzitter

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Pensioendebat

Volgende pensioendebat op komst. Terwijl in den lande noest wordt gewerkt aan het omzetten van de meeste huidige pensioenregelingen in nieuwe contracten op basis van de vorig jaar aangenomen nieuwe Pensioenwet debatteert de Tweede Kamer op 4 april a.s. opnieuw over het onderwerp pensioenen.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor pensioenwet aangenomen

De Wet toekomst pensioenen is met een royale meerderheid van 93 voorstemmers gisteravond rond kwart voor twaalf aangenomen. Behalve de regeringspartijen stemden ook GroenLinks, PvdA, Volt en SGP voor. Tijdens de hoofdelijk stemming stemden 48 Kamerleden tegen. Negen Kamerleden waren niet aanwezig. Lees op de alleen voor leden pagina verder

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoorrecht

Nu het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer deze week voor de vierde keer een vervolg zal krijgen rijst toch de vraag of een pensioenstelsel verandering wel zo’n wijs besluit is. Het is wel zo dat alle partijen, betrokken bij deze stelselwijziging, inmiddels zo ver de pensioenfuik ingezwommen zijn dat van uitstel wel geen afstel meer zal komen. De komende week wordt misschien meer duidelijk hoe de zeggenschap van gepensioneerden binnen het nieuwe stelsel serieuzer geborgd kan worden. Een mogelijkheid daartoe zou het versterken van het hoorrecht van seniorenorganisaties in het transitieproces kunnen zijn. Om als VNoL zo goed mogelijk invulling te geven aan dit toekomstige hoorrecht is het van het grootste belang dat wij een zo groot mogelijke representatieve vereniging van gepensioneerden zijn. Ik roep dan ook alle oud collega’s op die tot op heden geen lid werden van onze vereniging dit in heroverweging te nemen […]

webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor De ALV 2020 en het corona virus

In deze bijzondere tijd van het corona virus, met zijn Lockdown, behoren de meesten van ons tot de risicogroep. Ik hoop van harte dat u en uw familie extra leed bespaard is gebleven en uw dagelijkse bezigheden konden en kunnen doorgaan met inachtneming van het protocol van het RIVM. Mogelijk kijkt u uit naar de ALV, welke begin april niet door kon gaan, daarom wil ik u via dit schrijven van één en ander op de hoogte stellen. We hebben vast kunnen stellen, dat alle verenigingen en fondsen in de coronastand zijn beland m.a.w. er zijn geen grote bijeenkomsten van besturen en leden van de diverse verenigingen (Koepel Gepensioneerden) en fondsen. Wettelijk zijn we verplicht een ALV, waarop ondermeer de penningmeester decharge wordt verleend voor zijn beleid, te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daar dit door coronamaatregelen bij heel veel verenigingen niet kan, hebben kabinet en […]

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Onduidelijkheid in Pensioenland

De laatste jaren is ons pensioenstelsel, dat wordt beschouwd als het beste ter wereld, onderhevig aan een door de politiek ingezette poging dit te hervormen.  Een aantal, zich deskundig noemende personen denkt dat ons pensioenstelsel drastisch moet worden aangepast. In het INFO-blad van de VNoL, wordt ons standpunt uitvoerig weergegeven aan de hand van artikelen van onze vice-voorzitter en pensioendeskundige Peter van der Horst. Peter is naast bestuurslid VNoL, ook bestuurslid van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij en afgestudeerd in het pensioenrecht. Daarnaast  geven wij u in het INFO-blad een uitgebreide inzage in de ideeën die in pensioenland leven middels een groot aantal artikelen van ondermeer de NVOG en Pensioen Pro. Ook andere meningen geven wij door met bronvermelding. Ook informeren wij u in het INFO-blad over alles wat er speelt in de “Zorg”. Daarbij gaat onze prioriteit uit naar de ouderenzorg en al wat daaraan is gekoppeld. Zoals bekend […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-voorzitter

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer begon in april en is verder voor discussie vatbaar. De een vindt het een goede zomer, de ander veel minder. Er waren in ieder geval opvallend veel weekeinden met goed weer. Goed voor de werkenden maar voor ons “niet meer werkenden” is dat niet zo’n punt meer. Wij gaan onze aandacht weer bepalen tot het reilen en zeilen van de VNoL Is dat nu nog nodig wordt mij met een zekere regelmaat gevraagd. We hebben toch alles goed voor elkaar en hebben geen “bond” meer nodig. Een van de belangrijkste dingen in het leven is saamhorigheid, is solidariteit. Eigenlijk zou je dat mondiaal moeten kunnen zijn, maar dat is toch wat lastig. Overigens als loodsen zijn we aardig op weg. We kennen de Europese loodsenvereniging en de Internationale vereniging. EMPA en IMPA. Dichter bij huis hebben we ons landelijke Loodswezen waar […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Van de oud-Voorzitter: “Bekwame stuurlui danken hun reputatie aan stormen en slecht weer”

Epicurus: Grieks filosoof; 341-270 voor Christus. Een uitspraak met eeuwigheidswaarde. Let wel in die dagen was er hooguit één “stuurman” per schip of flottielje naast de kapitein en bemanning. De stuurman bepaalde de richting, de koers. U begrijpt dat een goede “stuurman” zijn gewicht in goud waard was. Ging het goed werd de “stuurman” rijkelijk beloond. Ging het mis dan schoot hij er vaak zelfs het leven bij in! Epicurus sprak zoals zo vaak over de hoofden van de zeevarenden tegen de heersende klasse. Hij zou dezelfde woorden vandaag de dag tegen onze stuurlui kunnen zeggen. Onze stuurlui binnen de Overheid en onze stuurlui bij cruciale financiële instellingen, bedrijven enz. Onze huidige stuurlieden laten zich ook met “goud” belonen. Dat gebeurt dan niet door de kapitein die hen gehuurd heeft, maar door hun “vriendenkring”, en vaak al voordat de reis is begonnen dan wel succesvol is afgerond. Bonus heet dat […]