60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoger pensioen

Eindelijk ……………………………. lees verder op het alleen voor VNoL leden deel, onder digitale info het artikel over indexering 2022/2023

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor 2 november 2022 pensioendebat 2e kamer

Op 2 november a.s. vanaf 10.00 uur zal het plenaire debat in de 2e kamer plaatsvinden. Een eindtijd wordt niet vermeld op de Kameragenda, maar duidelijk is al wel dat die agenda voor de rest van de dag is schoongeveegd. Met andere woorden: er zullen dan geen andere debatten plaatsvinden, want ditwetsvoorstel zal en moet worden afgerond. Volg het debat vanaf de publieke tribune of NPO politiek, kanaal 83 bij Ziggo en KPN. Lees meer nieuws over pensioenen op het alleen voor ledendeel van de website onder VNoL pensioeninfo.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Hoorrecht

Nu het wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet in de Tweede Kamer deze week voor de vierde keer een vervolg zal krijgen rijst toch de vraag of een pensioenstelsel verandering wel zo’n wijs besluit is. Het is wel zo dat alle partijen, betrokken bij deze stelselwijziging, inmiddels zo ver de pensioenfuik ingezwommen zijn dat van uitstel wel geen afstel meer zal komen. De komende week wordt misschien meer duidelijk hoe de zeggenschap van gepensioneerden binnen het nieuwe stelsel serieuzer geborgd kan worden. Een mogelijkheid daartoe zou het versterken van het hoorrecht van seniorenorganisaties in het transitieproces kunnen zijn. Om als VNoL zo goed mogelijk invulling te geven aan dit toekomstige hoorrecht is het van het grootste belang dat wij een zo groot mogelijke representatieve vereniging van gepensioneerden zijn. Ik roep dan ook alle oud collega’s op die tot op heden geen lid werden van onze vereniging dit in heroverweging te nemen […]

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Specials PensioenINFO

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Op de alleen voor leden pagina onder PENSIOENINFO vindt u allerhande informatie. Bij de Links vindt u ook de koppeling naar de website van de Koepel Gepensioneerden met heel actuele informatie over Pensioenen; Zorg, Wonen en Welzijn; Koopkracht en Europa. Bij de PensioenInfo vind u ook de link naar de Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor Rechterlijke uitspraak

In de door Jacob Groenendijk aangespannen rechtszaak tegen de VNoL is een uitspraak. Lees de volledige uitspraak op de ‘alleen voor leden’ pagina onder ‘diversen’.

60wo78
Reacties uitgeschakeld voor KOM IN ACTIE !!

KOM OP – 12 SEPTEMBER – NAAR HET DEBAT OVER HET WETSVOORSTEL PENSIOENEN Op maandag 12 september, debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel pensioenen. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Het debat begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk). De Seniorencoalitie roept hierbij zoveel mogelijk senioren én alle andere seniorenorganisaties op het debat bij te wonen. […]

webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor WORD NU LID

Vele jaren hebben we fors gespaard voor ons pensioen en dat zou toereikend moeten zijn om, na de fase van dubbele onregelmatigheid, ons leven in redelijke welvaart door te kunnen brengen.  Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Toen ons pensioen nog ver weg was leek alles geregeld, vast te liggen en leek het alsof we ons geen zorgen hoefden te maken en er geen belangen meer te behartigen zouden zijn. Inmiddels weten we helaas beter. De politiek van BV Nederland heeft andere ideëen. De pensioenleeftijd is aangepast. Een nieuw pensioensysteem wordt ingevoerd. Gepensioneerden worden echter niet gehoord. Pensioenen staan voor wat betreft inflatiecorrectie op de nullijn. Zoals we allemaal weten is stilstand daarom achteruitgang. Belastingen, heffingen, prijzen, inflatie enz. staan alles behalve stil. Ergo u gaat fors in koopkracht achteruit. In het krachtenspel binnen de Nederlandse politiek hebben post-actieven eigenlijk geen inbreng, laat staan invloed. Als VNoL-lid kun je er van verzekerd […]

webmaster2019
Reacties uitgeschakeld voor De ALV 2020 en het corona virus

In deze bijzondere tijd van het corona virus, met zijn Lockdown, behoren de meesten van ons tot de risicogroep. Ik hoop van harte dat u en uw familie extra leed bespaard is gebleven en uw dagelijkse bezigheden konden en kunnen doorgaan met inachtneming van het protocol van het RIVM. Mogelijk kijkt u uit naar de ALV, welke begin april niet door kon gaan, daarom wil ik u via dit schrijven van één en ander op de hoogte stellen. We hebben vast kunnen stellen, dat alle verenigingen en fondsen in de coronastand zijn beland m.a.w. er zijn geen grote bijeenkomsten van besturen en leden van de diverse verenigingen (Koepel Gepensioneerden) en fondsen. Wettelijk zijn we verplicht een ALV, waarop ondermeer de penningmeester decharge wordt verleend voor zijn beleid, te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daar dit door coronamaatregelen bij heel veel verenigingen niet kan, hebben kabinet en […]

vnol
Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Een Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie. Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers zijn. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over: • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties • de regels voor beleggen • de manier van communiceren Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. In april 2018 heeft het ABP verkiezingen gehouden voor het VO. De VNoL heeft anno 2018 ca 58 leden die bij verzelfstandiging reeds pensioengerechtigd waren bij het ABP Zij zijn dus niet meegekomen naar het BeroepsPensioenfondsLoodsen en hebben nu dus nog stemrecht voor het VO van het ABP. Bij […]

voorzitter
Reacties uitgeschakeld voor Onduidelijkheid in Pensioenland

De laatste jaren is ons pensioenstelsel, dat wordt beschouwd als het beste ter wereld, onderhevig aan een door de politiek ingezette poging dit te hervormen.  Een aantal, zich deskundig noemende personen denkt dat ons pensioenstelsel drastisch moet worden aangepast. In het INFO-blad van de VNoL, wordt ons standpunt uitvoerig weergegeven aan de hand van artikelen van onze vice-voorzitter en pensioendeskundige Peter van der Horst. Peter is naast bestuurslid VNoL, ook bestuurslid van het Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij en afgestudeerd in het pensioenrecht. Daarnaast  geven wij u in het INFO-blad een uitgebreide inzage in de ideeën die in pensioenland leven middels een groot aantal artikelen van ondermeer de NVOG en Pensioen Pro. Ook andere meningen geven wij door met bronvermelding. Ook informeren wij u in het INFO-blad over alles wat er speelt in de “Zorg”. Daarbij gaat onze prioriteit uit naar de ouderenzorg en al wat daaraan is gekoppeld. Zoals bekend […]