VNoL

Home »  VNoL

VNoL

De Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen is een vereniging met het doel de maatschappelijke en financiële positie van de leden te behartigen en te bevorderen, mede door het behartigen van de belangen van haar leden bij pensioenfondsen. De leden belangen bij het ambtenarenfonds ABP of sinds september 1988 bij het eigen Beroeps Pensioenfonds Loodsen.

We gaan er vanuit dat een oud-Loods als “zelfstandige” loods met een ‘Vervroegd Pensioen’ in een veilige haven bent afgemeerd. De weduwen en wezen hebben vaak vragen over deze mering na het overlijden van de oud-Loods.

In hoeverre een oud-Loods of zijn nabestaanden goed afgemeerd blijft, zien wij vaak als een complexe materie. De postactieven uit onze kring zijn een relatief kapitaalkrachtige groep. Dat trekt de aandacht! In uw geval is het belangrijk dat de komende jaren uw pensioen, en eventueel een nabestaandenpensioen, uitbetaald wordt. Gedurende zo’n lange tijd kan veel gebeuren, zijn de waterstanden onvoorspelbaar en is de vraag of de ligplaats voldoende op diepte gehouden wordt.

De VNoL volgt deze processen nauwlettend en tracht waar mogelijk invloed uit te oefenen die ten gunste is van haar leden. De laatste tijd bijvoorbeeld is door de gewijzigde pensioenwetgeving en de economische problemen de indexatie op de tocht komen te staan. De VNoL tracht aandacht te krijgen voor de rechtvaardige wens om het pensioeninkomen in ieder geval te compenseren voor de inflatie. Hiervoor probeert de VNoL zoveel mogelijk kennis te verzamelen over dekkingsgraden, beleggingsbeleid, maar ook over de speelruimte die de Nederlandse Bank de pensioenfondsen gunt.

Bij het ABP ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur, maar zijn pensioengerechtigden met 13 zetels vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. De medezeggenschap van pensioengerechtigden bij het eigen Beroeps Pensioenfonds Loodsen ligt bij een bestuur van 5 actieve loodsen en 2 pensioengerechtigde loodsen. Beslissingen over de Pensioenregeling zelf worden genomen door actieve loodsen. De VNoL kan pensioengerechtigden voordragen voor deze bestuursfunctie. De benoeming geschied door de actieve loodsen van de Nederlandse Loodsencorporatie. In de huidige situatie is er veel vertrouwen in het BPL-bestuur. De VNoL laat zich regelmatig informeren door het BPL-bestuur.

De VNoL tracht middels haar lidmaatschap van een landelijke verenigingen als de KG (Koepel Gepensioneerden) invloed naar de politiek uit te oefenen. Hier ziet men initiatieven om invloed en de medezeggenschap richting bijvoorbeeld de SER zodanig uit te breiden, dat ook gepensioneerden medeverantwoordelijk kunnen worden voor het totale pensioenvermogen in Nederland.

Echter!! Denk erom, staken kan niet meer! Alleen door ons te verenigen kunnen wij resultaat bereiken. Stelt u ook belang bij een blijvend goede mering, wordt dan als oud-loods lid van de VNoL.